28 فوریه

گانودرما موثر برای دیابت نوع ۲

گانودرما يك نوع قارچ است كه ظاهر سخت و چوب مانندي دارد و طعم آن تلخ است. از بدنه هوايي اين قارچ به عنوان دارو استفاده مي شود. اين قارچ داراي تركيبات متنوع اي است كه اثرات درماني دارند. FYGL يك نوع پروتئوگليكان آنتي هايپرگلايسميك است كه از قارچ گانودرما گرفته مي شود و اثرات ضد ديابت دارد.

FYGL با افزايش توليد انسولين، كاهش HbA1C، كاهش گلوكاگون،افزايش فعاليت گلوكوكيناز، كاهش بيان گيرنده پروتئين ۲ حامل گلوكز كبدي، افزايش بيان گيرنده پروتئين ۴ حامل گلوكز بافت چربي و اسكلتي اثرات ضد ديابتي خود را اعمال مي كند.

همچنين به عنوان يك آنتي اكسيدان قوي در استرس اكسيداتيو تاثير بسزايي ميگذارد.

مطالعه اي روي تعدادي موش انجام گرفت. تعداد ۵۰ موش ديابتي به ۵ گروه تقسيم شدند.

گروه اول به عنوان كنترل فقط دارو نما دريافت كرد.

گروه دوم دوز پايين FYGL به ميزان ۷۵ ميليگرم /۱ كيلوگرم وزن بدن دريافت كردند.

گروه سوم دوز متوسط FYGL به ميزان ۲۵۰ ميليگرم / ۱ كيلوگرم وزن بدن دريافت كردند.

گروه چهارم دوز بالاي FYGL به ميزان ۴۵۰ ميليگرم / ۱ كيلوگرم وزن بدن دريافت كردند گروه پنجم متفورمين به ميزان ۲۰۰ ميليگرم / ۱ كيلوگرم وزن بدن دريافت كردند. آزمون به مدت ۸ هفته انجام شد.

نتايج:

ميزان كاهش قند خون در گروه متفورمين از همه بيشتر بود. كاهش قند خون با دوز بالاي FYGL از همه بيشتر و نزديك به متفورمين بود. ميزان كاهش وزن بدن در گروه چهارم از همه بيشتر بود. ميزان HbA1C ، با افزايش دوز FYGL، كاهش بيشتري يافت. در گروه متفورمين نيز HbA1C كاهش يافت و نزديك به دوز بالاي FYGL بود.

نتيجه گيري:

گانودرما مي تواند به عنوان مكملي در درمان ديابت نوع دو استفاده شود.

منبع : لینک مقاله در سایت پژوهشکده_گیاهان_دارویی

http://www.imp.ac.ir/IMP/News/ShowNews/813605

برای تهیه قهوه های گانودرمای دکتر بیز کلیک کنید.

دیدگاه ها(01)

دیدگاه بگذارید